ΑΠΟΣΜΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ‘’Χ’’ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΟΤΕ ΕΦΕΔΡΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ) ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΠΛΙΤΕΣ ΤΟΥ 582 ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ, ΣΤΙΣ 28-10-1961

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 :  ΤΟ ΠΡΩΤΟ  ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΑΣ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
       «Αἱ Ἰταλικαὶ στρατιωτικαὶ δυνάμεις προσβάλλουν ἀπὸ τις 5.30 σήμερον τὰ ἡμέτερα τμήματα προκαλύψεως τῆς Ἑλληνοαλβανικῆς μεθορίου. Αἱ ἡμέτεραι δυνάμεις ἀμύνονται τοῦ πατρίου ἐδάφους».
        Υπάρχουν μέσα στη ζωή των ἀνθρώπων, καθώς και μέσα στην ζωή των Εθνών, μερικές ημερομηνίες που στέκονται σαν ορόσημα και υψώνονται σαν σκοπιές. Μια από τις ημερομηνίες αυτές, που βρίσκεται σε εξέχουσα θέση είναι και η 28η Οκτωβρίου του ’40.
………..
        Την κοσμοϊστορική απόφαση των Ελλήνων να πολεμήσουν για την διατήρηση μιας Ιστορίας 3000 ετών περιλαμβάνουν σε όλο τους το μεγαλείο, τα δύο διαγγέλματα του Προέδρου της Κυβερνήσεως ΙΩΑΝΝΟΥ  ΜΕΤΑΞΑ και του ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ Β’ προς τον Ελληνικόν Λαόν.

Διάγγελμα Πρωθυπουργού προς τον Ελληνικόν Λαόν.

28η κτωβρίου 1940
Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν δια την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της. Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηρά ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς το δικαίωμα να ζώμεν ως ελεύθεροι Ελληνες, μου εξήτησε σήμερον την 3ηςπρωινήν την παράδοσιν τμημάτων του εθνικού εδάφους, κατά την ίδιαν αυτής βούλησιν, και μου ανεκοίνωσεν ότι προς κατάληψιν αυτών, η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζεν την 6η πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρέσβυν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ'  εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο, ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας εναντίον της Ελλάδος.
Τώρα θα αποδείξωμεν εαν πράγματι έιμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Ολον το Εθνος ας εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε δια την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά σας και τας ιεράς παραδόσεις μας. Νυν υπέρ πάντων ο αγών
                                                                                   Ιωάννης Μεταξάς
Διάγγελμα της Α.Μ. του Βασιλέως προς τον Ελληνικόν Λαόν.

28η Οκτωβρίου 1940
Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως σας ανήγγειλε προ ολίγου υπό ποίους όρους ηναγκάσθημεν να κατέλθωμεν εις πόλεμον κατά της Ιταλίας, επιβουλευθείσης την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος.
Κατα την Μεγάλην αυτήν στιγμήν είμαι βέβαιος ότι κάθε Ελλην και κάθε Ελληνίς θα εκτελέσωσι το καθήκον των μέχρι τέλους και θα φανώσιν  αντάξιοι της ενδόξου ημών ιστορίας.
Με πίστη εις τον Θεόν και εις τα πεπρωμένα της φυλής, το Εθνος σύσσωμον και πειθαρχούν ως εις άνθρωπος θα αγωνισθή υπέρ βωμών και εστιών μέχρι τελικής νίκης.
                                                                                                                         Γεώργιος Β'

       Και εμείς οι Έλληνες, που ταξιδεύουμε συνεχώς μαζί με την Ιστορία μας, ακούσαμε και αυτή τη φορά με προσοχή τα παραγγέλματά της. Έτσι, ,πριν ακόμα ξημερώσει η επόμενη αυγή, δώσαμε την απάντηση «Τοῖς κείνων ρήμασι πειθόμενοι», δηλ. πιστοί στους νόμους και τις προσταγές της ΠΑΤΡΙΔΟΣ. Στο άκουσμα της 28ης Οκτωβρίου 1940, αφήσαμε για λίγο την ψυχή μας να αναγαλλιάσει από εθνική υπερηφάνεια και την φαντασία μας να πετάξει χρόνια πίσω, πάνω στα χιονισμένα Βορειοηπειρωτικά βουνά. Εκεί θα δούμε ότι η Ελλάδα της Σαλαμίνας και του Μαραθώνα, της Πόλης του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου,  της Αλαμάνας και του Μεσολογγίου, του Κιλκίς και του Μπιζανίου, είναι μέσα στην Ελλάδα του 1940.
Και οι πρόγονοι μας, με τα κατορθώματά τους, μας βοήθησαν σε αυτό. Τα πόδια του παππού και του πατέρα σήκωσαν το σώμα του γιού να γίνει λεβέντης, να ανδρωθεί και να νικήσει.
        Και νικήσαμε στον αγώνα αυτόν, όπως νικήσαμε πάντοτε στους ευγενείς αγώνες υπέρ της ελευθερίας της ΦΥΛΗΣ μας και της ανθρωπότητας ολοκλήρου.
Νικήσαμε γιατί θέλαμε να νικήσουμε και στην απόφασή μας αυτή ήταν ολόκληρο το ‘Έθνος μας ΕΝΩΜΕΝΟ. Ο θαυμασμός της γης προς το υπεράνθρωπο έργο που το Έθνος μας επετέλεσε το 1940, θα μείνει στην Ιστορία της ανθρωπότητας με τα παρακάτω λόγια που είπαν σύμμαχοι και εχθροί:

 Sumner Welles , υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, 22-10-1942:
Δικαίως εκλήθη χώρα των θαυμάτων. Ίσως το μέγιστον εξ αυτών των θαυμάτων είναι ο τρόπος με τον οποίον παραμένει πιστή εις τας παραδόσεις και ανανεώνει, από αιώνα εις αιώνα, το ένδοξον παρελθόν της.  

Franklin Delano Roosevelt, Πρόεδρος των ΗΠΑ,
Κατά το 1940, εσημειώθη ένα γεγονός, το οποίον θα διατρανώνει αιωνίως ότι η βία δεν αρκεί να καταπνίξει τον πόθο και την αφοσίωση του ανθρώπου προς την Ελευθερίαν και κάτι επί πλέον, την προθυμίαν του ανθρώπου να θυσιάσει την ζωή του, για να ζήσει η Ελευθερία αυτή. Η Ιστορία θα κηρύξει ως ημερομηνία του γεγονότος τούτου την 28 Οκτωβρίου1940. 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ‘’LONDON  TIMES”, 31-1-1941
Oi μάχες της Πίνδου και της Κορυτσάς απέδειξαν πρώτες στους αμφιβάλλοντες και τους απογοητευμένους ότι η ανδρεία και η ικανότητα θα μπορούσαν να υπερισχύσουν των υλικών μέσων και να νικήσουν μηχανοκίνητους εχθρούς .

 Sir Antony Eden, Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών 5 -3-1941:
- Eιπώθηκε στην Αθήνα πριν 2.300 χρόνια ότι το μυστικό της ευτυχίας είναι η Ελευθερία και το μυστικό της Ελευθερίας είναι η Ανδρεία.
- Αν το αποτυχόν, χάρις εις την νικηφόρον αντίστασιν της Ελλάδος. μεσογειακόν σχέδιον του Hitler επετύγχανεν, η επίθεσις της Γερμανίας εναντίον της Ρωσίας θα είχεν όλως διάφορα αποτελέσματα. Οι ήρωες που έχουν βάψει με το αίμα τους την ιεράν γην της Βορείου Ηπείρου, οι μαχηταί της Πίνδου και οι άλλοι, θα είναι οδηγοί μαζί με τους Μαραθωνομάχους, και θα φωτίζουν ανά τους αιώνας την οικουμένην.

Winston Churchill, Βρετανός Πρωθυπουργός  
-(κατά την εκδήλωση της Ιταλικής επιθέσεως, απέστειλε το ακόλουθο τηλεγράφημα στην Ελληνική κυβέρνηση):
    "Η Ιταλία εύρε τας απειλάς του εκφοβισμού ανωφελείς έναντι του ηρέμου θάρρους σας. Κατέφυγεν επομένως εις απρόκλητον επίθεσιν εναντίον της πατρίδος σας, αναζητούσα εις αστηρίκτους κατηγορίας δικαιολογίαν της αισχράς της επιθέσεως. Ο τρόπος με τον οποίον ο Ελληνικός λαός, υπό την αξίαν εμπιστοσύνης ηγεσίαν σας, αντιμετώπισε τους κινδύνους και τις προκλήσεις των τελευταίων μηνών, κατέκτησε τον θαυμασμόν του Βρετανικού λαού διά την Ελλάδα. Αι αρεταί αυταί θα ενισχύσουν τον Ελληνικόν λαόν και κατά την παρούσαν στιγμήν της δοκιμασίας. Θα σας παράσχωμεν την δυνατήν βοήθειαν μαχόμενοι εναντίον κοινού εχθρού και θα μοιρασθώμεν την κοινήν νίκην."
- (όταν πια ο Ελληνικός Στρατός έγραφε το Έπος της Πίνδου, είπε το περίφημο
(εφημ. "Manchester Guardian", 19 Απρ. 1941):
    "Του λοιπού δεν θα λέγεται ότι οι Έλληνες πολεμούν ως ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες πολεμούν ως Έλληνες."

Η ΕΣΣΔ, διά του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Μόσχας, αναγνώρισε την καθοριστική συμβολή της Ελλάδος στην καθυστέρηση και τελική αποτυχία της Γερμανικής επιθέσεως εναντίον της ΕΣΣΔ (επιχείρηση "Barbarossa"):
    "Επολεμήσατε άοπλοι εναντίον πανόπλων και ενικήσατε. Μικροί εναντίον μεγάλων και επικρατήσατε. Δεν ήτο δυνατόν να γίνει άλλως, διότι είσθε Έλληνες. Εκερδίσαμεν χρόνον διά να αμυνθώμεν. Ως Ρώσοι και ως άνθρωποι σας ευγνωμονούμε."

Ακόμη και ο Χίτλερ εξέφρασε τον θαυμασμό του προς τον Στρατό μας.  Η ηρωική μάλιστα Ελληνική αντίσταση στα Οχυρά της Γραμμής Μεταξά τον έκανε να αναγνωρίσει  σε λόγο του στο Ράιχσταγκ (Reichstag: Γερμανικό Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο), στις 4 Μαΐου 1941:
Ενώπιον της Ιστορίας είμαι υποχρεωμένος να αναγνωρίσω ότι, από τους μέχρι τώρα αντιπάλους μας, ο Έλληνας στρατιώτης πολέμησε με εξαιρετική γενναιότητα και δεν παραδόθηκε παρά όταν κάθε αντίστασή του ήταν αδύνατη. Ως εκ τούτου, απεφάσισα να μην κρατηθεί κανένας Έλληνας στρατιώτης αιχμάλωτος και οι αξιωματικοί να διατηρήσουν τα προσωπικά όπλα τους.

        Τα λόγια αυτά, που είπαν φίλοι και εχθροί, απετέλεσαν την ηθική αμοιβή προς το Έθνος.  Η ανθρωπότητα αναγνώρισε την αξίαν του τιτάνιου αγώνα μας. Και η νίκη μας ήταν η λαμπρότερη από όσες στους αιώνες κέρδισε η Ελλάδα, προς χάριν και των άλλων λαών:
- Νίκη που κερδίσαμε στα βουνά της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΕΝΙΑΙΑΣ  ΗΠΕΙΡΟΥ. Από εδώ
  ξεκίνησε και έφθασε η Νίκη, κυνηγώντας τους Ιταλούς βαθειά στην Αλβανία,
  ελευθερώνοντας τους αδελφούς μας Βορειοηπειρώτες.    
- Νίκη που πρωτοκερδίθηκε στο Καλπάκι, από τους πατεράδες μας και που σήμερα
  σαν κληρονομιά πολύτιμη, σαν θησαυρό ανεκτίμητο, εμείς την φυλάμε, για να την
  παραδώσουμε, αθάνατη και αιώνια, στα παιδιά μας. 
ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ
                       ΖΗΤΩ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΣΤΡΑΤΟΣ
                                                                  ΖΗΤΩ Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Σχόλια