ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ Ι.ΤΣΙΓΑΝΤΕ


ΛΕΣΧΗ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ
Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, ἀρ.7
Ἀρ. Τηλεφώνου 2103235907
Τ.Κ. 105 61 ΑΘΗΝΑΙ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ

Κύριοι,
Σᾶς γνωρίζομεν ὃτι τὴν 5ην Ἀπριλίου ἐ.ἒ., ἡμέραν Κυριακήν καὶ 11.30’ ὣραν, ἡ Λέσχη, μὲ τὴν Συνεργασίαν τῶν Συγγενῶν καὶ Φίλων τῆς Μυστικῆς Ὀργανώσεως ‘’ΜΙΔΑΣ 614’’, θὰ τελέση Τρισάγιον εἰς Μνήμην :
- Τοῦ ‘Αντ/ρχου Πεζ. ΤΣΙΓΑΝΤΕ ΙΩΑΝΝΟΥ, ‘Αρχηγοῦ τῆς Ὸργανώσεως, φονευθέντος 
εἰς Συμπλοκήν, μετά τῶν Ἰταλικῶν Ἀρχῶν Κατοχῆς,
- Τῶν Ἀσυρματιστῶν τῆς Ὂργάνωσεως: Ἀνδρονίκου Ματθαίου, Δανηιλίδου Μαρίου, 
Λιάκου Θεοδώρου, Μωραϊτου Ἰωάννου και Ρούσσου Κωνσταντίνου,
ἐκτελεσθέντων ὑπό τῶν Ἀρχῶν Κατοχῆς,
ὡ ς ἐ π ί σ η ς κ α ὶ ὑ π έ ρ
- Τῶν φονευθέντων ἐν τῆ ἐκτελέσει ἀποστολῆς ,τῶν ἐκτελεσθέντων ὑπὸ τῶν Ἀρχῶν
Κατοχῆς καὶ τῶν Ἀποβιωσάντων Μελῶν (Στρατιωτικῶν καὶ ΜΗ) ΑΠΑΣΩΝ τῶν
Μυστικῶν Ὀργανώσεων καὶ Ὑπηρεσιῶν ποὺ ἒδρασαν κατά τὴν Ἐχθρικήν Κατοχήν
ὑπὸ τὸν Ἐπιχειρησιακόν Ἒλεγχον τοῦ Συμμ. Στρατηγείου Μ.Α.
Το Τρισάγιον θὰ τελεσθῆ στὴν Προτομήν τοῦ Ἀντ/ρχου Πεζ. ΤΣΙΓΑΝΤΕ Ι., ποὺ εὐρίσκεται στὴν Συμβολήν τῶν Λεωφόρων 28ης Ὀκτωβρίου και Ἀλεξάνδρας (ἒναντι τοῦ κτιρίου τῆς Γ.Σ.Ε.Ε.
Παρακαλοῦμεν διὰ τὴν Συμμετοχήν σας στο Τρισάγιον.
Διά τὸ Διοικητικόν Συμβούλιον
Ὁ Γενικὸς Γραμματέας Ὁ Πρόεδρος Δ.Σ.
Δερμεντζίδης Βασίλειος Καλαντζής Κωνσταντίνος
Ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ. Ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
Τελετῆς Τρισαγίου
(5ης Ἀπριλίου 2015)
- Πέρας Προσελεύσεως 11.30 π.μ.
- Ἐπιμνημόσυνος Δέησις
- « Ὁμιλία
- Κατάθεσις Στεφάνου
- Τήρησις Σιγῆς Ἑνὸς Λεπτοῦ
- Ἐθνικὸς Ὓμνος
(Πέρας Τελετῆς)

Σχόλια